Back

Sri RadhaKrishna Temple Puja Donation List

PUJAS & HOMAS
S.No Services Temple Home
1 Satyanarayanavratha Puja $101 $201
2 Ganapati Homam $101 $151
3 Navagraha Homam $101 $201
4 Mrutyunjaya Homam $101 $201
5 Rudra Homam $151 $251
6 Ayushya Homam $101 $151
7 Abhishekam for any Diety $51 $101
8 Rudrabhishekam Mondays $51 $201
9 Navagraha Abhishekam Saturdays $51 $201
10 Vahana Puja $51 $101
SAMSKARAS
11 Seemantam $101 $201
12 Namakaranam $101 $201
13 Annaprasanam $101 $201
14 Chodakarma (Hair Offering) $101 $201
15 Aksharabhyasam $101 $201
16 Naandi Puja for Vivaham $251 $501
17 Vivaham $251 $501
18 Vivaham Temple Hall $1,001  
19 Gruhapravesham   $351
20 Bhumi Puja   $201
Apara Sanskaras
21 Shradh $101 $101
22 Anthima Sanskaram(Apara Kriya)   $251
23 Masikam $51 $101
24 Any Additional Day Apara Kriya (per Day) $51 $51
Daily Puja Services
25 ASHTOTTARANAMA $21  
26 SAHASRANAMA $51  
27 DEEPARADANA $15  
28 ABHISHEKAM $101  
(Dhakshina need to be given to the priest directly)